Pro VitalHarmonia
Body-Mind-Soul-Sound-Spirit
Tuning Vibrations

ProVitalHarmonia

  Body-Mind-Spirit-Voice

HarmoniSointi-palvelut


      
      


Kirjeopisto Vian rajajooga

eli ajatusjooga

Aloitin Kirjeopisto Vian rajajoogaan  eli ajatusjoogan opiskelun 2008. Opettajanani on Kirjeopisto Vian rajajoogaopettaja Terttu Seppänen. Opiskelin rajajoogakurssin kirjekurssimuodossa. Vastaanotin rajajoogakurssin kymmenen opetuskirjettä ja siirryin sitten jatko-opiskeluvaiheen kautta ajatusjoogaohjaajakoulutukseen. Nykyään opetan tätä rajajoogamentelmää ja -filosofiaa Terttu Seppäsen toimiessa edelleen johtavana opettajana. 

Kirjekurssimuotoinen opetus on edelleen mahdollista. Vuonna 2019 kurssi on ilmestynyt kirjana, jonka voi tilata Via-Akatemiasta


Kirjeopisto Vian raja- eli ajatusjooga on ajatusten harjoittamista, luonteen positivisoimista ja pysyvän yhteyden luomista Ikuiseen Itseen. Ajatusten harjoittaminen on tärkeää, sillä ajatus on kaiken toiminnan alku: ennen kuin mitään tilaa voidaan saavuttaa tai mitään tekoa suorittaa, täytyy siitä olla ajatus. Ajatuksen lisäksi olemukseemme sisältyy kaksi muuta suurta voimaa: tahto ja tunne. Ajatus, tunne ja tahto yhtyvät toiminnaksi, jonka voimme kokea täällä aineellisella tasolla. Toiminta tarkoittaa koko elämäämme. Ajatuksella on siis ratkaiseva osuus siinä, millaiseksi elämämme muodostuu ja miten sen koemme.


Ajatusten harjoittamisen tavoitteena on mm.
  • sisäinen rauha
  • mielentyyneys
  • keskittymiskyky
  • ajatusten hallinta
  • looginen positiivinen ajattelu
  • luonteen jalostuminen
  • harmoniset ihmissuhteet
  • tajunnan avartuminen
  • tietoinen yhteys Jumalaan.

Opetuskirjeiden sisällöt:

1. I opetuskirje, ajatusten lait ja auran harmonisoiminen

2. II-III opetuskirjeet: tunne- ja ajatusolemusten positivisoiminen

3. IV-V opetuskirjeet: Ikuisen Itsen voimistaminen

4. VI-IX opetuskirjeet: anteeksiantaminen ja anteeksipyytäminen metodina

5. X opetuskirje: tajunnantasojen tunnistaminen ja tietoinen Jumal'yhteys

6. Opastus jatko-opiskeluun. Yksilöllisiä ohjeita.


Kirjeopisto Vian raja- eli ajatusjooga on älyllisfilosofinen ja henkinen sisäisen Itsen löytämiseen johtava menetelmä. Ikuisen Itsen löytämiseen sekä pysyvään ja voimakkaaseen yhteyteen käytetään suomenkielisiä ajatuksissa toiseltavia lauseita, jotka on rakennettu sekä sisällöltään että muodoltaan loogisiksi ja positiivisiksi. Rajajooga opettaa harjoittajaansa yhä enemmän ja enemmän tuntemaan sitä hallitsijaa, joka on fyysisen ruumiin todellinen valtias so. Henki. Tavoitteena on, että ihmisestä kasvaisi henkisesti itsenäinen, joka osaa erottaa toisistaan harhan ja toden ja järkiloentona tehdä oikeita valintoja.


Mielestäni Kirjeopisto Vian rajajooga sopii hyvin suomalaiselle mielelle; onhan se suomalaisten Tyyne Matilaisen ja Mirja Salosen kehittämä henkinen itsekasvatusmenetelmä. Opetuskirjeet sisältävät runsaasti tietoa, ja menetelmänä se on looginen. Opiskelija harjoittaa lauseiden avulla omaa ajattelutapaansa niin, että se muuntuu positiiviseksi ja altruistiseksi "rakkausajatteluksi" - sulkematta kuitenkaan ihmisen persoonallisuuteen kuuluvia luonnollisia mekanismeja. Kysymys on kokonaisvaltaisesta henkisen kasvun prosessista, jonka vaikutukset alkavat näkyä, jos siihen positiivisesti ja optimistisesti sitoutuu. 


Kokemuksesta voin sanoa, että Kirjeopisto Vian rajajoogan vaikutukset näkyvät hyvin monipuolisesti elämän eri osa-alueilla: paitsi että suhde itseen muuntuu, myös ihmissuhteisiin liittyy yhä enemmän anteeksiantoa. Olen kokenut rajajoogin tieni antoisana ja voimakkaana. Ilolla ja rakkaudella olen saanut tuntea, kuinka rajajoogan mantrat johdattivat minut Alkulähteelle eli takaisin Ikuisen Itseni luo. Sieltä löytyy todellinen voima myös arjessa elämiseen.


Kirjeopisto Vian rajajooga on joogaa hyvin korkealla tasolla. Opiskelijasta itsestään riippuu, kuinka korkealle luonnontasolle se johdattaa eli toisin sanoen se vie tasolle, mihin oppilas on valmis. Oman kokemukseni mukaan henkisen evoluution edetessä myös rajajooga seuraa kehitystä avautuen yhä syvemmältä tietoisuuden tasoilta. Kehittyminen on jatkuvaa vuorovaikutusta paitsi opetuskirjeiden sisällön kanssa myös oman olemuksen kanssa. Ajatusjoogan harjoittaminen on johdattanut minut ymmärtämään universaalien lakien merkityksen sekä ohjaamaan ajatteluani. Ajatushan on kaiken toiminnan sytyttäjä. Meille ihmisille on oleellista ymmärtää ajatuksen voima ja vaikutukset paitsi omassa aurassa myös kollektiivisessa tajunnassa. Jos olet valmis kehittämään ja positiivisesti hallitsemaan omaa ajatteluasi, suosittelen tutustumaan Kirjeopisto Vian  rajajoogamenetelmään.


"Kirjeopisto Vian rajajooga-opetuksessa on itämaisen filosofian ja psykologian tietoa ihmisen kehittymisestä täydennetty nykyajan länsimaisella psykologialla ja henkisellä tiedolla. Tavoitteena on, että tämän rajajoogan harjoittajista kehittyy positiivisia, lujia ja altruistisia ihmisiä, jotka todellisen sisäisen itsensä löytäneinä ja olemukseltaan harmonisoituneina pystyvät toimimaan täysipainoisesti länsimaisen elämänmenon keskellä eteen tulevissa tehtävissä ja olosuhteissa. Opiston pääperiaatteisiin kuuluu uskonnollisten vakaumuksien sekä erilaisten maailmankatsomuksien kunnioittaminen ja arvossa pitäminen, siksi opetus halutaan saattaa sopusointuun kunkin opiskelijan oman elämänkatsomuksen kanssa. Itsenäinen rajajoogan harjoittaminen edellyttää oma-aloitteisuutta ja vastuunottoa, mutta antaa mahdollisuuden yksilölliseen etenemisrytmiin."

Haluatko aloittaa Kirjeopisto Vian rajajoogakurssin?

Ota minuun yhteyttä, kerron mielelläni lisää.